Edukim Fizik Plan Mesimor

Udh zimi p r kualifikimin e m suesve 2014

a) Pjesa e parë përmban dokumentet zyrtare që kanë të bëjnë me veprimtarinë e mësuesve, programet përkatëse lëndore, metodologjinë e mësimdhënies dhe të.

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :