Praca Doktorska

Praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab Mariana

6 Rozdział drugi zawiera zagadnienia związane z najnowszą reformą edukacji i nosi tytuł Konsekwencje reformy edukacyjnej z 1999 roku..

Source:www.sbc.org.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA . Wydział Chemiczny. ROZPRAWA DOKTORSKA . mgr inż. Michał Mroczkiewicz. Badania nad zastosowaniem reakcji Ugiego . do syntezy tripeptydów ....

Source:bcpw.bg.pw.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

ROZPRAWA DOKTORSKA Warsaw University of Technology

Konrad Lewczuk 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Konrad Lewczuk Metoda projektowania obiektów logistycznych w aspekcie.

Source:bcpw.bg.pw.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Bogdan Wzi tek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Bogdan Wziętek Wyniki artroskopowego bocznego uwolnienia rzepki w leczeniu zespołu rzepkowo-udowego ....

Source:dl.cm-uj.krakow.pl:8080

[ Read more ] [ Donwload ]

Akademia G rniczo Hutnicza im Stanis awa Staszica w

1 Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział In Ŝynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów PRACA DOKTORSKA.

Source:winntbg.bg.agh.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Rozprawa doktorska ANALIZA ZMIAN JAKO CI WODY W SIECI

Mariusz Olko, Analiza zmian jako ści wody w sieci wodoci ągowej miasta Krakowa 5 Są to zbiorniki w Gorzkowie, Sierczy, Kosocicach, Krzemionkach i Rajsku..

Source:winntbg.bg.agh.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Autoreferat rozprawy doktorskiej Rozprawa doktorska

Barbara Bobrowicz DETERMINANTY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I DOMOWEJ KOBIET ALOKACJA CZASU Autoreferat rozprawy doktorskiej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem:.

Source:www.wne.uw.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

UNIWERSYTET L SKI l ska Biblioteka Cyfrowa

1 UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT SOCJOLOGII mgr Magdalena Piernik KULTURA ORGANIZACYJNA KLUBÓW ROTARY W POLSCE Praca doktorska.

Source:www.sbc.org.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Przewodnik pisania prac mgr i dr w SGGW Wydzia

1 Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny ....

Source:agrobiol.sggw.waw.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH Instytut Informatyki w

Wymagania dla tytułów naukowych Praca magisterska - ma byćgłównieświadectwemopanowania wiedzy zawodowej. Wybór tematu i metod badawczych jest zadaniem promotora..

Source:iiwz.wneiz.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Kancelaria Sejmu s 1 24 Internetowy System Akt w

©Kancelaria Sejmu s. 6/24 2011-12-16 podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warun-kom określonym w ust. 1. 3..

Source:isap.sejm.gov.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA Ks Rajmund Pietkiewicz

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA Ks. Rajmund Pietkiewicz Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638..

Source:digital.fides.org.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Zniekszta cenie i ruchomo oddechowa klatki

Iwona Zieli ńska Zniekształcenie i ruchomo ść oddechowa klatki piersiowej u dzieci ze skolioz ą idiopatyczn ą Rozprawa doktorska z Katedry i Kliniki Ortopedii i ....

Source:www.wbc.poznan.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

Uwarunkowania zr wnowa onego rozwoju turystyki w Parku

465 Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII. 465-468. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju ....

Source:www.paek.ukw.edu.pl

[ Read more ] [ Donwload ]

KATEDRA ONKOLOGII UM Lublin e onkologia

KATEDRA ONKOLOGII UM Lublin KIEROWNIK Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz ADRES KORESPONDENCYJNY Katedra Onkologii ul. dr K. Jaczewskiego 7,.

Source:e-onkologia.am.wroc.pl

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :