Procedura Permbarimore Kosove

P R PROCEDUR N P RMBARIMORE Republika e Kosov s

2 Neni 2 Përkufizimet 1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 1.1. Procedura e përmbarimit - i referohet çfarëdo veprimi të ndërmarrë ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :